ارتقای ۴ شاخص مهم بهره‌وری کارکنان و شعب در بانک صادرات ایران

نسبت‌های بهره‌وری شعب و کارکنان بانک صادرات ایران در چهار بخش مهم در سال مالی منتهی به پایان ۱۴۰۲ با افزایش قابل توجه روبرو شد.

0

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، استفاده بهینه از ظرفیت‌ علمی و دانش فنی کارکنان و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی موجب افزایش شاخص‌های مهم بهره‌وری در چهار بخش اصلی در این بانک شده است که برمبنای گزارش‌های ارائه شده به مجمع عمومی بانک، شاخص‌های «سرانه درآمد به کارکنان» و «سرانه سپرده به کارکنان» افزایش یافته و به ترتیب با افزایش ۵۳ درصدی و افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال مالی قبل، از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده است.

شاخص «سرانه درآمد به کارکنان» که نشان‌دهنده بهره‌وری کارکنان در درآمدهای بانک است، از ۳۰ میلیارد ریال سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین شاخص «بهره‌وری سرانه سپرده به کارکنان» که نشان‌دهنده نقش کارمندان بانک در جذب سپرده مشتریان به حساب می‌آید، نیز در این بانک از ۲۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۹ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۲ رسید که از افزایش ۳۷درصدی برخوردار بوده است.

بانک صادرات ایران همچنین با استفاده بهینه از ظرفیت شعب و کاهش شعب غیرسود‌ده اقدامات مهمی را با هدف عملیاتی کردن اندازه بهینه بانک به کار گرفته است که در این راستا، تعداد ۱۳۶ شعبه ناکارآمد بانک در سال ۱۴۰۲ در سایر شعب ادغام و تعداد شعب بانک به ۱۸۵۰ شعبه در پایان سال مالی ۱۴۰۲ رسید.

در این راستا شاخص «سرانه درآمد به شعب» بانک با ۵۵ درصد افزایش از ۳۴۷ میلیارد ریال سال ۱۴۰۱ به ۵۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسید. شاخص «سرانه سپرده به شعب» نیز از ۲۷۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۲۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت.